Služby

Nabízené služby jsou určeny všem účastníkům stavebního procesu, od projektantů, architektů až po samotné investory a stavebníky. Jednotlivé propočty a rozpočty mohou sloužit jako orientační podklad při rozhodování o investičním záměru, ale i k účelům přesného stanovení celkové ceny stavebního díla, případně pro výběr vhodného zhotovitele stavby. K sestavování propočtů a rozpočtů je využíván SW KROS od společnosti ÚRS Praha.


Propočet stavby – je pouze hrubý odhad nákladů stavby. Cena stavby je stanovena na základě obestavěného prostoru pomocí objemových ukazatelů (THU). Podkladem pro výpočet je studie stavby/dokumentace pro územní řízení.

Předběžný rozpočet – představuje orientační náklady stavby. Cena je určena pomocí agregovaných položek. Podkladem je dokumentace pro územní řízení/stavební povolení.

Položkový rozpočet – je podrobný rozpočet, zahrnující veškeré práce a materiály, které jsou v rozpočtu zastoupeny jednotlivými položkami. Podkladem pro sestavení položkového rozpočtu je dokumentace pro provedení stavby.

Slepý rozpočet – slouží pro výběr zhotovitele stavby. Jedná se o položkový rozpočet bez jednotkových cen.

Ocenění slepého rozpočtu – doplnění jednotkových cen s využitím aktuální databáze společnosti ÚRS Praha.